Všeobecné obchodní podmínky poskytováni služeb laboratorní diagnostiky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Společnost Unilabs Diagnostics k.s., se sídlem Evropská 2589/33b, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČO: 604 70 488, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 76193 (dále jen „Poskytovatel“), je na základě platného oprávnění k poskytování zdravotních služeb ve zdravotnických zařízeních vydaného příslušným orgánem a na základě obecně závazných právních předpisů platných na území České republiky oprávněná poskytovat zdravotní služby – laboratorní diagnostiku zejména ve specializovaných oborech klinické biochemie, klinické mikrobiologie, hematologie, patologické anatomie, lékařské genetiky a klinické imunologie a alergologie.

1.2 Tyto VOP upravují vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran (i) při poskytování a používání Uživatelského účtu a vznikající v souvislosti a/nebo na základě smlouvy (dále jen „Smlouva“) uzavřené mezi Poskytovatelem a Zákazníkem, na základě které Poskytovatel Zákazníkovi poskytuje zdravotní péči formou laboratorních vyšetření (dále jen „Služby laboratorní diagnostiky“) za smluvenou odměnu. Smlouva mezi Zákazníkem a Poskytovatelem se uzavírá prostřednictvím internetu, přičemž Poskytovatel nabízí Služby laboratorní diagnostiky prostřednictvím svého webového rozhraní cz.unilabs.online (dále jen „Webové rozhraní“) a Zákazník si vybrané Služby laboratorní diagnostiky objednává prostřednictvím on-line Objednávky na Webovém rozhraní.

1.3 Se zněním těchto VOP má Zákazník možnost se seznámit kdykoliv (i) před zřízením Uživatelského účtu a/nebo (ii) před odesláním své Objednávky. Zřízením Uživatelského účtu a odesláním své Objednávky Zákazník Poskytovateli potvrzuje, že se zněním těchto VOP řádně seznámil, a že s jejich zněním souhlasí a přijímá jej.

1.4 Ve vztahu k poskytování a používání Uživatelského účtu jsou tyto VOP pro Smluvní strany závazné od okamžiku založení Uživatelského účtu. Ve vztahu k veškerým smlouvám uzavřeným mezi Smluvními stranami prostřednictvím Webového rozhraní a k veškerým vztahům mezi Poskytovatelem a Zákazníkem, vzniklým zejména při uzavírání Smlouvy a poskytování Služeb laboratorní diagnostiky, jsou tyto VOP závazné od okamžiku odeslání on-line Objednávky ze strany Zákazníka.

1.5 Smlouva a práva a povinnosti z ní vyplývající se v rozsahu těmito VOP neupraveným řídi právním řádem České republiky, zejména pak ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.

2. DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ

2.1 Pro účely těchto VOP:

Balík testů“ znamená soubor Poskytovatelem nabízených a prováděných Laboratorních testů se zaměřením na určitou oblast zdravotního stavu pacienta, které si Zákazník může objednat, a jejichž seznam a podrobnější specifikace je uvedena na Webovém rozhraní Poskytovatele;

Cena laboratorního testu“ znamená peněžitou částku uvedenou pro konkrétní typ Laboratorního testu a/nebo Balíku testů v Katalogu na Webovém rozhraní Poskytovatele, kterou Zákazník hradí za jeho provedení;

Dárkový poukaz na platbu“ má význam uvedený v článku 13.1 písm. b) těchto VOP;

Dárkový poukaz na test“ má význam uvedený v článku 13.1 písm. a) těchto VOP;

Informovaný souhlas“ má význam uvedený v článku 5.10 těchto VOP;

Interpretace výsledku“ znamená doplňkovou službu poskytovanou společností uLékaře.cz prostřednictvím webových stránek www.ulekare.cz, kterou si Zákazník může za účelem konzultace Výsledku objednat kliknutím na zaslaný URL odkaz (v Uživatelském účtu), který obsahuje unikátní kód, jímž bude Zákazník přesměrován na webové stránky www.ulekare.cz, kde Zákazník vyplní prostřednictvím vstupního elektronického formuláře požadované údaje a přiloží Výsledek (ve formátu PDF);

Katalog“ znamená on-line katalog umístěný na Webovém rozhraní Poskytovatele obsahující nabídku jednotlivých Laboratorních testů a/nebo Balíku testů s označením jejich názvu, Ceny laboratorního testu, údaje o čase dodání (TAT), případně jiné informace určené Zákazníkovi, které souvisejí s konkrétním Laboratorním testem a/nebo Balíkem testů (tj. zvláštní požadavky před vyšetřením, případně jiná zvláštní doporučení pro Zákazníka a/nebo Třetí osobu);

Laboratorní test“ znamená Poskytovatelem nabízené a prováděné vyšetření Vzorků Zákazníka a/nebo Třetí osoby, které si Zákazník může objednat, a jejichž seznam a podrobnější specifikace je uvedena na Webovém rozhraní Poskytovatele;

Laboratorní vyšetření“ znamená Poskytovatelem nabízené a prováděné vyšetření Vzorků Zákazníka a/nebo Třetí osoby, které není hrazené z prostředků zdravotního pojištění a je hrazené přímo a v plném rozsahu Zákazníkem, přičemž v sobě zahrnuje pojmy Laboratorní test i Balík testů;

Manipulační poplatek“ znamená paušální poplatek pokrývající náklady (a/nebo jejich část) na materiál a související služby spojené s provedením Laboratorních vyšetření;

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů" znamená Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů, a jakékoli jeho změny;

Objednávka“ znamená elektronickou objednávku Laboratorních testů a/nebo Balíku testů nabízených Poskytovatelem v Katalogu uskutečněnou Zákazníkem za podmínek stanovených těmito VOP, přičemž její realizace prostřednictvím vyplněného a odeslaného elektronického formuláře představuje závazný návrh na uzavření Smlouvy;

Odběrové místo“ znamená místo, ve kterém je odebírán vzorek biologického materiálu pro Laboratorní vyšetření, a které je vymezeno přesnou adresou zdravotnického zařízení Poskytovatele a/nebo jeho smluvního partnera, provozní dobou, příp. jinými údaji blíže vymezujícími jeho polohu a umístění. Seznam Odběrových míst je uveden v seznamu odběrových míst na Webovém rozhraní Poskytovatele pod označením „Kde nás najdete“;

Platební brána“ znamená elektronickou platební bránu provozovanou společností ComGate Payments, a.s., se sídlem Gočárova třída 1754/48b, 500 02 Hradec Králové, IČO: 279 24 505, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. B 3755, e-mail: platby-podpora@comgate.cz, tel: +420 228 224 267, jejímž prostřednictvím Zákazník realizuje úhradu objednaných Služeb laboratorní diagnostiky; bližší informace o podmínkách užití  Platební brány a jejím provozu jsou k dispozici na webových stránkách https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana;

Poskytovatel“ má význam uvedený v článku 1.1 těchto VOP;

Poučení“ má význam uvedený v článku 5.10 těchto VOP;

Právní předpisy o ochraně osobních údajů“ znamená veškeré právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů účinné na území České republiky, zejména Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, směrnici 2002/58/ES, právní předpisy je provádějící či adaptující, a jakékoli jejich změny, a Zákona o zpracování osobních údajů;

Provozní doba odběrového místa“ znamená dobu, ve které může být Zákazníkovi a/nebo Třetí osobě proveden odběr Vzorků podle objednaného typu Laboratorního testu a/nebo Balíku testů na základě Objednávky, která je uvedená v Seznamu odběrových míst na Webovém rozhraní v sekci „Kde nás najdete“ pro Odběrové místo podle aktuálního provozního stavu zohledňujícího kapacitní možnosti a vytíženost daného Odběrového místa;

Přihlašovací e-mail“ znamená e-mailovou adresu, jejímž prostřednictvím se Uživatel/Zákazník přihlašuje do svého Uživatelského účtu. Přihlašovací e-mail je povinným údajem, který Uživatel/Zákazník musí uvést při založení svého Uživatelského účtu. Je identifikačním označením Uživatele/Zákazníka. Na tuto e-mailovou adresu budou Uživateli/Zákazníkovi Poskytovatelem zasílány veškeré informace;

Přihlašovací údaje“ znamená údaje, kterými se Uživatel a Zákazník přihlašují do svého Uživatelského účtu, tvoří je zejména Přihlašovací e-mail a přihlašovací heslo, které si Uživatel, resp. Zákazník, sám zvolí;

Rezervace odběru“ znamená výběr a rezervaci konkrétního termínu odběru Vzorků Zákazníka a/nebo Třetí osoby (den/měsíc/rok; hodina/minuta) ve zvoleném Odběrovém místě Poskytovatele, kterou je Zákazník povinen provést při uskutečnění Objednávky;

Seznam odběrových míst“ znamená seznam Odběrových míst zveřejněný na Webovém rozhraní Poskytovatele v sekci označené jako „Kde nás najdete“;

Sleva“ má význam uvedený v článku 8.5 těchto VOP;

Slevový poukaz“ má význam uvedený v článku 13.9 písm. c) těchto VOP;

Skupina Unilabs“ znamená stávající a/nebo budoucí společnosti přímo nebo nepřímo ovládané společností Unilabs Diagnostics AB, založenou a existující v souladu s právním řádem Švédského království, se sídlem na adrese 16967 Solna, Råsundavägen 12, Švédské království, zapsanou pod registračním číslem 556722-5072;

Služby laboratorní diagnostiky“ má význam uvedený v článku 1.2 těchto VOP;

Smlouva“ má význam uvedený v článku 1.2 těchto VOP, zejména tak znamená dohodu Smluvních stran o poskytnutí zdravotní péče prostřednictvím Služeb laboratorní diagnostiky uzavřenou mezi Zákazníkem a Poskytovatelem přes Webové rozhraní k provedení Laboratorních vyšetření;

Smluvní strany“ znamená společné označení Poskytovatele a Zákazníka pro účely Smlouvy;

TAT“ znamená údaj o čase dodání Výsledku – orientační časový údaj doby dodání a zpřístupnění Výsledku Zákazníkovi, resp. možnosti Zákazníka seznámit se s Výsledkem vybraného Laboratorního testu a/nebo Balíku testů. Tento údaj je uveden v Katalogu pro jednotlivé Laboratorní testy/Balíky testů nabízených Poskytovatelem v rámci Webového rozhraní;

Třetí osoba“ znamená fyzickou osobu, v jejíž prospěch je Uživatelem/Zákazníkem zřízen v rámci Uživatelského účtu podúčet a jíž je Uživatel/Zákazník zakládající podúčet v rámci svého Uživatelského účtu zákonným zástupcem;

uLékaře.cz“ znamená společnost uLékaře.cz, s.r.o., se sídlem Šafaříkova 201/17, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 053 41 051, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 262183, jež prostřednictvím webových stránek www.ulekare.cz poskytuje technickou platformu pro distanční poskytování zdravotních služeb společnosti uLékaře.cz Health Care, s.r.o.;

uLékaře.cz Health Care, s.r.o.“ znamená společnost uLékaře.cz Health Care, s.r.o., se sídlem Šafaříkova 201/17, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 096 64 777, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 339989, která je poskytovatelem zdravotních služeb ve formě specializované ambulantní péče v oboru vnitřní lékařství, a to na základě platného oprávnění k poskytování zdravotních služeb;

Uživatel“ znamená fyzickou osobu, která v době zřízení Uživatelského účtu dosáhla 18. roku věku, nebo jiným způsobem dle zákona nabyla zletilosti, a která zakládá Uživatelský účet dle podmínek těchto VOP. Provedením Objednávky vytvořené prostřednictvím Uživatelského účtu Uživatel nabývá postavení Zákazníka;

Uživatelský účet“ znamená uživatelský účet založený Uživatelem na Webovém rozhraní Poskytovatele, který je definován Přihlašovacími údaji Uživatele. V jeho rámci je Uživatel oprávněn zřídit podúčet pro Třetí osoby, kterých je Uživatel zákonným zástupcem. Uživatelský účet je možné využívat výlučně pro účely Služeb laboratorní diagnostiky ve smyslu těchto VOP;

VOP“ znamená tyto všeobecné obchodní podmínky Poskytovatele pro účely poskytování Služeb laboratorní diagnostiky;

Výsledek“ znamená výsledek Laboratorního testu a/nebo Balíku testů provedeného Poskytovatelem. Výsledek je Zákazníkovi předán a zpřístupněn ve formátu PDF prostřednictvím jeho Uživatelského účtu;

Vzorek“ znamená vzorek biologického materiálu Zákazníka a/nebo Třetí osoby odebraný Poskytovatelem, který je určen k provedení vyšetření;

Webové rozhraní“ má význam uvedený v článku 1.2 těchto VOP;

Zákazník“ znamená Uživatele, který na základě Objednávky vykonané prostřednictvím on-line objednávkového systému na Webovém rozhraní objednává Služby laboratorní diagnostiky pro sebe a/nebo Třetí osobu a uzavřením Smlouvy vstupuje do smluvního vztahu s Poskytovatelem. Zákazník je samoplátcem objednaných Služeb laboratorní diagnostiky;

Zákon o zpracování osobních údajů“ znamená zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v aktuálním znění;

Zákon o zdravotních službách“ znamená zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů; a

Změna rezervace odběru“ znamená změnu termínu Rezervace odběru uvedeného v Objednávce, která je provedená v souladu s podmínkami stanovenými těmito VOP.

3. UŽIVATELSKÝ ÚČET

3.1 Zákazník bere na vědomí, že nezbytnou podmínkou vytvoření Objednávky Laboratorního vyšetření, a tedy realizace nákupu na Webovém rozhraní je registrace a založení Uživatelského účtu Zákazníka v rámci on-line systému Poskytovatele na Webovém rozhraní. Přístup Zákazníka ke svému Uživatelskému účtu v rámci Webového rozhraní je zabezpečen Přihlašovacími údaji.

3.2 Při registraci zadá Uživatel své Přihlašovací údaje. Uživatel zároveň bere na vědomí a souhlasí s tím, že na jím uvedený Přihlašovací e-mail, jež uvedl při registraci, mu budou ze strany Poskytovatele zasílané veškeré informace týkající se právního vztahu mezi ním jako Zákazníkem a Poskytovatelem dle Smlouvy a těchto VOP.

3.3 K dokončení registrace a vytvoření Uživatelského účtu Uživatel vyplní své osobní údaje, a to minimálně v rozsahu Poskytovatelem označeném jako povinný údaj. Jako podmínku úspěšné registrace, založení a platnosti Uživatelského účtu musí Uživatel při registraci v souvislosti s poskytnutím svých osobních údajů potvrdit seznámení se s podmínkami zpracování uvedenými v zásadách zpracování osobních údajů.

3.4 Uživatel má možnost pod svým Uživatelským účtem a svými přihlašovacími údaji vytvořit podúčet pro Třetí osobu, popř. Třetí osoby, za které je oprávněn jednat jako zákonný zástupce. Uživatel při založení podúčtu povinně vyplní osobní údaje Třetí osoby minimálně v rozsahu označeném jako povinný údaj (*).

3.5 Uživatel se zavazuje při registraci vyplnit údaje v požadovaném rozsahu a uvádět pouze pravdivé a úplné údaje. Uživatel odpovídá za to, že údaje uvedené při registraci a údaje uvedené v Uživatelském účtu, případně v podúčtu Uživatelského účtu obsahujícího údaje Třetí osoby jsou správné, aktuální, pravdivé a úplné. Uživatel je oprávněn kdykoli po přihlášení do svého Uživatelského účtu své údaje upravit, změnit své Přihlašovací údaje a/nebo v případě dobrovolně uvedených údajů tyto doplnit či smazat.

3.6 Uživatel je povinen své Přihlašovací údaje chránit a zabránit jakékoli třetí osobě v neoprávněném přístupu k nim. Uživatel odpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s nedostatečnou ochranou a zabezpečením jeho Přihlašovacích údajů k Uživatelskému účtu dle předchozí věty.

3.7 Po úspěšné registraci a založení Uživatelského účtu v on-line systému Poskytovatele, může Uživatel vstupovat do svého Uživatelského účtu a přihlašovat se výhradně pod svými Přihlašovacími údaji a dále jakožto Zákazník vytvářet příslušné Objednávky Laboratorních vyšetření.

3.8 Uživatel není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám. Uživatel nese plnou odpovědnost za aktivitu probíhající prostřednictvím svého Uživatelského účtu, bez ohledu na to, zda ji uskutečňuje Uživatel sám a/nebo osoba jím pověřená a/nebo jakákoli jiná třetí osoba.

3.9 Uživatel bere na vědomí, že jeho Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nezbytnou potřebu údržby hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele. Poskytovatel se zavazuje vynaložit přiměřené úsilí k tomu, aby byl Uživatelský účet dostupný a funkční. Poskytovatel však není odpovědný za jakoukoli újmu vzniklou Uživateli, Zákazníkovi a/nebo Třetí osobě z objektivních důvodů nedostupnosti a/nebo nefunkčnosti Uživatelského účtu, kterými se rozumí zejména potřeba údržby hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele a/nebo třetí osoby.

3.10 Poskytovatel neodpovídá za újmu, která vznikne v důsledku neoprávněného přístupu do Uživatelského účtu v důsledku nedodržení povinností Uživatele vyplývajících mu ze Smlouvy a těchto VOP.

3.11 Poskytovatel může kdykoli Uživateli, resp. Zákazníkovi zrušit Uživatelský účet, a to zejména (ne však výlučně) v případě, kdy je daný Uživatelský účet déle než 18 (osmnáct) měsíců neaktivní, nevyužívaný ze strany Uživatele/Zákazníka a/nebo pokud Uživatel/Zákazník poruší své povinnosti vyplývající mu z těchto VOP nebo jiných všeobecně závazných právních předpisů.

3.12 Uživatel i Zákazník může svůj Uživatelský účet bez uvedení důvodu kdykoli zrušit, a to prostřednictvím Webového rozhraní. Zrušením Uživatelského účtu automaticky zaniká i podúčet zřízený pro Třetí osobu.

4. ODBĚROVÁ MÍSTA

4.1 Seznam odběrových míst je uveden na Webovém rozhraní v sekci „Kde nás najdete“. Součástí Seznamu odběrových míst je stanovení Provozní doby každého z Odběrových míst. V rámci Provozní doby odběrového místa se prostřednictvím pověřeného zdravotnického pracovníka provádí odběry Vzorků na základě Objednávky uskutečněné v souladu s těmito VOP při zohlednění kapacitních možností, vytíženosti a počtu zdravotnických pracovníků daného Odběrového místa.

4.2 Při tvorbě Objednávky Zákazník provede dle vlastního uvážení výběr jednoho z nabízených Odběrových míst a v jeho rámci si rezervuje jeden z nabízených volných termínů odběru Vzorku, čímž uskuteční Rezervaci odběru. Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že po odeslání Objednávky podle podmínek stanovených těmito VOP je pro Zákazníka, popř. Třetí osobu, termín dle Rezervace odběru závazný. Termín dle Rezervace odběru je pro Poskytovatele závazný okamžikem uzavření Smlouvy, a tedy až po úplném uhrazení Ceny laboratorního vyšetření ze strany Zákazníka.

4.3 Zákazník a/nebo Třetí osoba (příp. v doprovodu svého zákonného zástupce, je-li dle právních předpisů vyžadováno) jsou povinni dostavit se k odběru v termínu sjednaném dle Rezervace odběru. V opačném případě není Poskytovatel povinen odběr vzorků Zákazníka a/nebo Třetí osoby vykonat. V případě, že se Zákazník a/nebo Třetí osoba nedostaví k Odběru vzorků do vybraného Odběrového místa řádně a včas v termínu dle Rezervace odběru, nárok Poskytovatele na úhradu Ceny laboratorního testu spolu s příslušným Manipulačním poplatkem není dotčen a Zákazníkem uhrazená Cena laboratorního testu/Balíku testů spolu s Manipulačním poplatkem nebude zákazníkovi vrácena, ale v celém rozsahu propadne ve prospěch Poskytovatele. Má se za to, že v případě neuskutečnění odběru Vzorků a Laboratorního vyšetření marným uplynutím sjednaného termínu Rezervace odběru plnění Poskytovatele – uskutečnění Laboratorního vyšetření podle Smlouvy se považuje za řádné, v plné výši a v plném rozsahu poskytnuté Zákazníkovi. Ustanovení článku 6.3 a 6.4 těchto VOP tímto nejsou dotčena.

4.4 V případě odůvodněných překážek je Zákazník oprávněn jedenkrát za trvání Smlouvy požádat Poskytovatele o změnu termínu Rezervace odběru uvedeného v Objednávce (rezervovaný termín nahradit jiným termínem), pouze však způsobem a za podmínek stanovených v článcích 4.5 až 4.9 těchto VOP. Rezervace odběru i Změněná rezervace odběru není Zákazníkovi zpoplatněna.

4.5 V případě zájmu o změnu termínu Rezervace odběru uvedeného v Objednávce je Zákazník povinen o takovou změnu požádat Poskytovatele, a to zasláním odůvodněné elektronické žádosti Zákazníka na e-mailovou adresu Poskytovatele: klienti@unilabs.com nebo telefonicky na tel. čísle 800 737 383 (dále jen „Změna rezervace odběru“). O Změnu rezervace odběru může Zákazník požádat Poskytovatele nejpozději 3 (tři) pracovní dny přede dnem původního termínu Rezervace odběru, přičemž žádost Zákazníka o Změnu rezervace odběru musí být ve stanovené lhůtě Poskytovateli doručena, jinak k ní Poskytovatel nepřihlíží a pro Zákazníka a/nebo Třetí osobu platí původně sjednaný termín Rezervace odběru a postup dle článku 4.3 těchto VOP.

4.6 V případě, že Zákazník doručí Poskytovateli svou žádost o Změnu rezervace řádně a včas, ve lhůtě stanovené dle článku 4.5 těchto VOP, Poskytovatel nejpozději do konce následujícího pracovního dne od podání žádosti oznámí Zákazníkovi zasláním zpětné zprávy na jeho Přihlašovací e-mail přijetí jeho žádosti. Uzná-li Poskytovatel překážky za důvodné nabídne Zákazníkovi tři volné termíny ke Změně rezervace odběru ve vybraném Odběrovém místě (zpravidla nejbližší volné podle kapacitních možností zvoleného Odběrového místa), ze kterých je Zákazník povinen vybrat si jeden termín, jinak žádost odmítne. Zákazník může Poskytovateli ve své žádosti oznámit své požadavky a/nebo časová omezení pro určení a nabídku volných termínů ke Změně rezervace odběru, avšak tyto požadavky mají pro Poskytovatele pouze informativní charakter a jsou pro něj nezávazné. Zákazník bere na vědomí, že nabídnuté termíny ke Změně rezervace odběru určuje výlučně Poskytovatel podle kapacitních a časových možností příslušného Odběrového místa vybraného Zákazníkem při Objednávce. Zákazník současně bere na vědomí, že Poskytovatel není nijak vázaný (časově omezený) původním termínem Rezervace odběru.

4.7 Zákazník je povinen si vybrat jeden ze tří nabídnutých termínů ke Změně rezervace odběru zasláním odpovědi na adresu: klienti@unilabs.com, a to nejpozději do konce následujícího pracovního dne od doručení nabídky termínů ke Změně rezervace odběru na výběr Zákazníkovi. Marným uplynutím lhůty pro výběr náhradního termínu se má za to, že náhradní termíny jsou stornované a pro Zákazníka a/nebo Třetí osobu platí původní rezervovaný termín Rezervace

odběru jako závazný termín Rezervace odběru, přičemž se v plném rozsahu uplatní postup podle článku 4.3 těchto VOP.

4.8 Ustanovení článku 4.6 a 4.7 těchto VOP se neuplatní v případě, kdy Zákazník projeví v souladu s článkem 4.5 těchto VOP zájem o změnu termínu Rezervace odběru telefonicky na uvedeném telefonním čísle. V případě Změny rezervace odběru touto formou, při dodržení lhůty dle článku 4.5 těchto VOP, si Poskytovatel a Zákazník vzájemně sjednají termín Změny rezervace odběru. Zákazník bere na vědomí, že se nabídka případných termínů ke Změně rezervace odběru určuje podle kapacitních a časových možností příslušného Odběrového místa vybraného Zákazníkem při provedení Objednávky. Zákazník bere na vědomí, že Poskytovatel není nijak vázaný (časově omezený) původním termínem Rezervace odběru.

4.9 Zákazník oznámí Poskytovateli způsobem a ve lhůtě podle článku 4.7, popř. článku 4.8 těchto VOP jím zvolený termín Změny rezervace odběru. Poskytovatel následně Zákazníkovi potvrdí termín Změny rezervace zasláním zprávy, ve které uvede nově sjednaný termín Změny rezervace odběru (den/měsíc/rok; hodina/minuta), přičemž doručením této zprávy se termín Změny rezervace odběru stává pro Zákazníka a/nebo Třetí osobu závazným a v plném rozsahu nahrazuje původně sjednaný termín Rezervace odběru, který se tímto ruší. Zákazník bere na vědomí, že Změnu rezervace odběru už nelze ze strany Zákazníka měnit ani nahradit jiným termínem.

4.10 V případě sjednání termínu Změny rezervace odběru podle těchto VOP, je Zákazník a/nebo Třetí osoba v doprovodu svého zákonného zástupce povinna dostavit se k odběru do zvoleného Odběrového místa v termínu dle Změny rezervace odběru, jinak není Poskytovatel povinen Zákazníkovi a/nebo Třetí osobě provést Odběr vzorků. V případě, kdy se Zákazník a/nebo Třetí osoba nedostaví k odběru Vzorků do vybraného Odběrového místa řádně a včas v termínu dle Změny rezervace odběru, nárok Poskytovatele na úhradu Ceny laboratorního testu spolu s příslušným Manipulačním poplatkem není dotčen a Zákazníkem uhrazená Cena laboratorního testu spolu s Manipulačním poplatkem nebude zákazníkovi vrácena, ale v celém rozsahu propadne ve prospěch Poskytovatele. Má se za to, že v případě neuskutečnění Odběru vzorků a Laboratorního testu/Balíku testů marným uplynutím sjednaného termínu Změny rezervace odběru plnění Poskytovatele – uskutečnění Laboratorního testu/Balíku testů podle Smlouvy se považuje za řádné, v plné výši a v plném rozsahu poskytnuté Zákazníkovi. Ustanovení článku 6.3 a 6.4 těchto VOP tímto nejsou dotčena.

4.11 V případě, že Zákazníkovi a/nebo Třetí osobě nebude možné uskutečnit odběr Vzorků ve sjednaném termínu podle Rezervace odběru nebo v termínu podle Změny rezervace odběru z objektivních důvodů na straně Poskytovatele a Poskytovatel bude mít o takovém důvodu vědomí, bude Zákazník o této skutečnosti (zrušení termínu Rezervace odběru nebo zrušení termínu Změny rezervace odběru) předem podle možností Poskytovatele co nejdříve před plánovaným termínem Rezervace odběru nebo termínem Změny rezervace odběru e-mailem nebo telefonicky informován. Poskytovatel v takovém případě sjedná se Zákazníkem náhradní postup.

4.12 Poskytovatel umožní úplné zrušení provedené Rezervace; Zrušení Rezervace je možné provést nejpozději do 23:00 dne předcházejícího dni zvoleného termínu Odběru (dle platné Rezervace). Bude-li Rezervace Objednatelem zrušena za podmínek a způsobem stanovenými dle předchozí věty, vrátí Poskytovatel Objednateli již zaplacenou Cenu do 7 dnů od okamžiku zrušení Rezervace, a to formou vrácení zaplacené Ceny na účet plátce náležející k platební kartě, kterou byla tato Cena uhrazena; plátce (ani Objednatel či Pacient) není oprávněn požadovat jiný způsob vrácení Ceny.

4.13 Poskytovatel je bez předchozího souhlasu Zákazníka a/nebo Třetí osoby oprávněn měnit a doplňovat Seznam odběrových míst včetně změny Provozní doby jednotlivých Odběrových míst. Aktuálně platný Seznam odběrových míst a jeho změny jsou uvedené na Webovém rozhraní Poskytovatele v sekci „Kde nás najdete“.

5. OBJEDNÁVÁNÍ A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB LABORATORNÍ DIAGNOSTIKY

5.1 Poskytovatel poskytuje Zákazníkovi a/nebo Třetí osobě na základě Smlouvy Služby laboratorní diagnostiky pro samoplátce, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, a které se skládají z testování (vyšetření) Vzorků Zákazníka a/nebo Třetí osoby v laboratořích Poskytovatele (příp. ve smluvních laboratořích Poskytovatele) a to v rozsahu, který si Zákazník vybere a sjedná prostřednictvím on-line objednávkového systému podle těchto VOP na základě Smlouvy. Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že nezbytnou součástí provedení Laboratorního vyšetření je ověření totožnosti Zákazníka/Třetí osoby a jejího zákonného zástupce, příprava a zajištění potřebné dokumentace (Poučení a Informovaný souhlas), odběr Vzorků, příprava odebraných Vzorků včetně zajištění příslušné průvodní dokumentace k následnému vyšetření (testování) Vzorků v laboratořích Poskytovatele a zajištění přepravy Vzorků do laboratoře Poskytovatele a/nebo smluvní laboratoře Poskytovatele a předání Výsledků Zákazníkovi.

5.2 Nabídka Laboratorních vyšetření Poskytovatele je uvedená v on-line Katalogu na Webovém rozhraní.

5.3 Nabízené Laboratorní vyšetření je možné u Poskytovatele objednat následně až po (i) registraci a založení Uživatelského účtu prostřednictvím Webového rozhraní podle těchto VOP, nebo (ii) v případě již registrovaného Zákazníka po přihlášení se do svého již existujícího Uživatelského účtu na Webovém rozhraní.

5.4 Zákazník vkládá zvolený Laboratorní test a/nebo Balík testů do „nákupního košíku“ prostřednictvím Webového rozhraní kliknutím na příslušný odkaz. Obsah nákupního košíku se zvolenými Laboratorními testy a/nebo Balíky testů může Zákazník až do ukončení a odeslání Objednávky libovolně měnit a doplňovat.

5.5 V případě zájmu Zákazníka o objednání zvolených Laboratorních testů a/nebo Balíku/ů testů, klikne Zákazník na příslušný odkaz. Po vyplnění požadovaných údajů, včetně zvoleného Odběrového místa a termínu Rezervace odběru, Zákazník kliknutím na odkaz „Přidat do košíku“ vloží zvolený Laboratorní test a/nebo Balík testů do nákupního košíku. K uskutečnění a dokončení Objednávky Zákazník elektronicky vyplní objednávkový formulář v rozsahu požadovaném Poskytovatelem označeném jako povinný údaj (*). Objednávkový formulář k vybraným Laboratorním vyšetřením obsahuje povinné údaje minimálně v tomto rozsahu: a) jméno a příjmení Zákazníka;

b) datum narození nebo rodné číslo Zákazníka;

c) adresa trvalého a/nebo přechodného pobytu Zákazníka (ulice, číslo, obec, PSČ, stát);

d) e-mailová adresa Zákazníka;

e) fakturační adresa Zákazníka, není-li totožná s adresou trvalého a/nebo přechodného pobytu Zákazníka;

f) zvolené Odběrové místo a zvolený termín Rezervace odběru.

5.6 V případě, že Zákazník objednává Laboratorní testy a/nebo Balík testů pro Třetí osobu, které je zákonným zástupcem, je kromě polí uvedených výše povinen vyplnit i následující údaje:

a) jméno a příjmení Třetí osoby;

b) datum narození nebo rodné číslo Třetí osoby;

c) zvolené Odběrové místo a zvolený termín Rezervace odběru.

5.7 Před odesláním Objednávky je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a případně změnit vyplněné údaje, které do Objednávky uvedl. Objednávka je Zákazníkem odeslána kliknutím na odkaz „Dokončit objednávku s povinností platby“.

5.8 Zákazník se zavazuje vyplnit Objednávku v požadovaném rozsahu a uvádět pouze úplné a pravdivé údaje. Zákazník odpovídá za to, že údaje uvedené v Objednávce, včetně údajů týkajících se Třetí osoby, jsou správné, pravdivé a úplné.

5.9 Zákazník bere na vědomí, že v souvislosti s Objednávkou bude docházet ze strany Poskytovatele ke zpracovávání jeho osobních údajů a/nebo osobních údajů Třetí osoby, které mají povahu informací o jeho zdravotním stavu. Poskytnutí takových údajů je nezbytné k poskytnutí Služeb laboratorní diagnostiky podle Smlouvy, jejichž zpracovávání vykonává Poskytovatel na základě zákona. Odesláním objednávky se má za to, že se Zákazník seznámil s podmínkami zpracovávání uvedenými na www.unilabs.cz/cs/gdpr.

5.10 K úspěšnému dokončení Objednávky Laboratorního vyšetření je Zákazník povinen seznámit se se zněním poučení Poskytovatele před poskytnutím zdravotní péče, a to včetně poučení o účelu, povaze, následcích a možných rizicích objednané zdravotní péče (dále jen „Poučení“) a následně v případě zájmu o Vyšetření udělit souhlas Zákazníka a/nebo souhlas zákonného zástupce Třetí osoby s poskytnutím zdravotní péče Poskytovatelem (dále jen „Informovaný souhlas“). Odesláním Objednávky se má za to, že Zákazník se se zněním Poučení Poskytovatele seznámil v celém rozsahu a uděluje Informovaný souhlas k poskytnutí zdravotní péče Zákazníkovi a/nebo Třetí osobě, která je zákonným zástupcem s tím, že před odběrem Vzorků provede ošetřující zdravotnický pracovník Poučení a vyžádá si Informovaný souhlas Zákazníka a/nebo Třetí osoby s Vyšetřením vyplněním a podpisem příslušného formuláře. Pro vyloučení pochybností se má za to, že Zákazníkovým umožněním odběru Vzorků Zákazník a/nebo Třetí osoba prostřednictvím Zákazníka také potvrzuje, že byl řádně Poučen a poskytl Informovaný souhlas s poskytnutím Služeb laboratorní diagnostiky podle Smlouvy.

5.11 Odesláním Objednávky Zákazník souhlasí s aktuálním zněním VOP a zároveň prohlašuje, že jeho svéprávnost nebyla v tomto ohledu omezena, je zletilý a v případě, že uskutečňuje objednávku pro Třetí osobu, je jejím zákonným zástupcem a není si vědom žádných překážek, které by mu bránily v uzavření Smlouvy.

5.12 Zákazníkem řádně vyplněná a prostřednictvím on-line objednávkového systému odeslaná Objednávka Laboratorního vyšetření je závazná. Po dokončení a odeslání Objednávky je Zákazník automaticky přesměrován k Platební bráně za účelem provedení platby objednaného Laboratorního vyšetření. Po provedení platby prostřednictvím Platební brány bude Zákazník automaticky přesměrován zpět do Webového rozhraní.

5.13 Smlouva je uzavřena okamžikem přijetí úplné platby Ceny laboratorního testu spolu s příslušným Manipulačním poplatkem dle závazné Objednávky.

5.14 Po úspěšném provedení platby Objednávky obdrží Zákazník na Přihlašovací e-mail potvrzení o akceptaci Objednávky, které bude obsahovat zejména (i) rekapitulaci Objednávky s uvedením závazného termínu Rezervace odběru a zvoleného Odběrového místa; (ii) úplné znění VOP platných ke dni vyhotovení Objednávky; (iii) Poučení Poskytovatelem před poskytnutím zdravotní péče, tj. před poskytnutím vybraného typu Laboratorního vyšetření Zákazníkovi, zejména o účelu, povaze, následcích a možných rizicích poskytované zdravotní péče; a (iv) jiná oznámení a pokyny Poskytovatele související s Laboratorním vyšetřením a poskytovanými Službami laboratorní diagnostiky, které je Zákazník a/nebo Třetí osoba povinna dodržovat, je-li to vzhledem k vybranému typu Laboratorního vyšetření potřebné.

5.15 Po připsání celé Ceny laboratorního vyšetření spolu s příslušným Manipulačním poplatkem na účet Poskytovatele, bude Zákazníkovi na jeho Přihlašovací e-mail Poskytovatelem zaslán daňový doklad – faktura, jako potvrzení úhrady objednaného Laboratorního vyšetření. Faktura bude Zákazníkovi zaslaná výlučně v elektronické podobě ve formátu PDF, s čímž Zákazník vyslovuje svůj souhlas.

6. PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB LABORATORNÍ DIAGNOSTIKY – LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ

6.1 Služby laboratorní diagnostiky jsou poskytované Poskytovatelem v souladu se Zákonem o zdravotních službách. Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že Poskytovatel při plnění Smlouvy nakládá s Výsledky vyšetření Zákazníka a/nebo Třetí osoby jako se součástí zdravotnické dokumentace ve smyslu právních předpisů účinných na území České republiky.

6.2 Zákazník a/nebo Třetí osoba jsou povinni poskytnout Poskytovateli při plnění Smlouvy součinnost a dostavit se k odběru Vzorků biologického materiálu osobně. V případě, kdy se má odběr Vzorků provést v souladu se Smlouvou Třetí osobě, je tato Třetí osoba povinna dostavit se k odběru v doprovodu svého zákonného zástupce, v opačném případě je Poskytovatel oprávněn odmítnout provést odběr Vzorků Třetí osobě.

6.3 Zákazník a/nebo Třetí osoba v doprovodu svého zákonného zástupce jsou povinni dostavit se k odběru ve sjednaném termínu Rezervace odběru nebo v termínu Změny rezervace odběru. Za splnění povinnosti Zákazníka a/nebo Třetí osoby dostavit se k odběru vzorků v termínu podle Rezervace odběru nebo v termínu podle Změny rezervace odběru podle předcházející věty se považuje příchod Zákazníka/Třetí osoby na zvolené Odběrové místo s akceptovanou tolerancí +/- 30 minut od sjednaného termínu Rezervace odběru nebo termínu Změny rezervace odběru, avšak při zachování Provozní doby vybraného Odběrového místa pro daný kalendářní den Rezervace odběru nebo Změny rezervace odběru. Při pozdním příchodu Zákazníka a/nebo Třetí osoby na Odběrové místo v čase překračujícím tolerované rozmezí podle předcházející věty není Poskytovatel povinen z důvodu zmeškání na straně Zákazníka a/nebo Třetí osoby provést odběr vzorků Zákazníkovi a/nebo Třetí osobě a může je odmítnout, přičemž oprávnění Poskytovatele provést odběr vzorků nejpozději do konce Provozní doby vybraného Odběrového místa uvedené na Webovém rozhraní pro daný kalendářní den Rezervace odběru nebo Změny rezervace odběru, pokud mu to kapacitní možnosti v daném pracovním dni a jiné objektivní skutečnosti umožní, tím není dotčeno.

6.4 V případě, kdy odběr Vzorků nebude Poskytovatelem proveden z důvodu zmeškání Zákazníka a/nebo Třetí osoby podle článku 6.3 těchto VOP, nárok Poskytovatele na úhradu Ceny laboratorního testu spolu s příslušným Manipulačním poplatkem tím není dotčen a Zákazníkem uhrazená Cena laboratorního testu spolu s příslušným Manipulačním poplatkem nebude Zákazníkovi vrácena, ale v plné výši propadne ve prospěch Poskytovatele. Má se za to, že v případě nevykonaného odběru Vzorků marným uplynutím stanoveného termínu Rezervace odběru nebo termínu Změny rezervace odběru se plnění Poskytovatele (provedení Laboratorního vyšetření podle Smlouvy) považuje za řádné, v plné výši a rozsahu poskytnuté Zákazníkovi.

6.5 Poskytovatel vyvine maximální možné úsilí k zajištění dodržení termínu podle Rezervace odběru nebo termínu Změny rezervace odběru. Dodržením termínu podle Rezervace odběru nebo termínu podle Změny rezervace odběru ze strany Poskytovatele se rozumí provedení odběru Vzorků Zákazníkovi nebo Třetí osobě v toleranci +/- 2 (dvou) hodin od termínu podle Rezervace odběru nebo od termínu Změny rezervace odběru, přičemž Poskytovatel nenese odpovědnost za nedodržení Rezervace odběru nebo Změny rezervace odběru v případě zásahu vyšší moci a/nebo jiných objektivních okolností nezávislých na vůli Poskytovatele, pokud si Poskytovatel sjedná se Zákazníkem náhradní postup.

6.6 Před odběrem Vzorků provede zdravotnický pracovník Poskytovatele kontrolu osobních údajů Zákazníka, popř. Třetí osoby a jejího zákonného zástupce, zajistí potřebnou dokumentaci k odběru Vzorků a jejich vyšetření (Poučení a Informovaný souhlas). Zákazník a/nebo Třetí osoba a/nebo zákonný zástupce Třetí osoby jsou povinni před odběrem poskytnout zdravotnickému pracovníkovi Poskytovatele nutnou součinnost ke splnění zákonem stanovených povinností Poskytovatele a ke zpracování zákonem stanovené dokumentace a jsou povinni poskytnout veškeré potřebné informace včetně informací o jejich zdravotním stavu, které jsou jim známy, a které se týkají nebo souvisí s odběrem a mohou mít dopad na samotný odběr a zároveň Výsledek Laboratorního vyšetření. Zákazník/Třetí osoba/zákonný zástupce Třetí osoby se zavazují žádné informace nezamlčet, zejména jsou povinni informovat ošetřujícího zdravotnického pracovníka o případné nákaze přenosnými chorobami.

6.7 Poskytovatel prostřednictvím zdravotnického pracovníka odebere Vzorky a na své náklady zajistí odeslání odebraných Vzorků spolu s potřebnou dokumentací do příslušné laboratoře Poskytovatele nebo do smluvní laboratoře Poskytovatele, která vykoná vyšetření Vzorků.

6.8 Poskytovatel je oprávněn odmítnout provedení odběru Zákazníka a/nebo Třetí osoby pokud:

a) Zákazník odmítne prokázat svou totožnost;

b) Třetí osoba není v doprovodu svého zákonného zástupce a/nebo takový zákonný zástupce odmítne prokázat svou totožnost a právo k zastupování Třetí osoby;

c) Zákazník/Třetí osoba/zákonný zástupce neposkytne nutnou součinnost požadovanou zdravotnickým pracovníkem Poskytovatele k odběru a provedení Laboratorního vyšetření;

d) Zákazník/Třetí osoba nedodrží a/nebo poruší pokyny stanovené v Poučení:

e) Zákazník/Třetí osoba/zákonný zástupce je zjevně pod vlivem alkoholických nápojů, omamných látek, psychotropních látek nebo léků, nebo je ve stavu, který podle uvážení zdravotnického pracovníka Poskytovatele neumožňuje provést odběr Vzorku Zákazníka a/nebo Třetí osoby a/nebo provést požadované Laboratorní vyšetření;

f) nastanou jiné objektivní skutečnosti nastalé nezávisle na vůli Poskytovatele, které brání nebo znemožňují provedení odběru Zákazníkovi a/nebo Třetí osobě.

6.9 Odmítnutí provedení odběru Poskytovatelem Zákazníkovi/Třetí osobě z některého důvodu uvedeného v článku 6.8 těchto VOP zakládá právo Poskytovatele odstoupit od Smlouvy podle článku 10 těchto VOP.

7. ODMĚNA ZA SLUŽBY LABORATORNÍ DIAGNOSTIKY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1 Cena jednotlivých Laboratorních testů nabízených Poskytovatelem je uvedena v Katalogu, a to pro každý druh Laboratorního testu nebo Balíku testů zvlášť. Ceny Laboratorních testů a Balíku testů jsou uvedeny v Kč. Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že Cena laboratorních testů objednaných přes on-line objednávací systém Poskytovatele není hrazená z prostředků veřejného zdravotního pojištění a je v plné výši hrazena Zákazníkem (vyšetření samoplátce).

7.2 Poskytovatel je plátcem DPH. Do Ceny laboratorního testu označeného v Katalogu hvězdičkou Poskytovatel připočítal DPH v příslušné sazbě stanovené zákonem.

7.3 Cenu laboratorních testů Zákazník hradí dopředu, bezprostředně poté, kdy je po dokončení a odeslání Objednávky automaticky přesměrován na Platební bránu.

7.4 V případě, že Zákazník neuhradí Cenu laboratorních testů v plné výši bezprostředně poté, kdy byl automaticky přesměrován na Platební bránu, nejpozději však do 30 (třiceti) minut po odeslání Objednávky a následném přesměrování na Platební bránu, Poskytovatel Objednávku Zákazníka automaticky stornuje a Objednávka se tak považuje za nepřijatou.

7.5 Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit Ceny laboratorních testů uvedené v Katalogu. Pro Zákazníka je platná Cena laboratorních testů uvedená v Katalogu v čase ukončení a odeslání Objednávky Poskytovateli dle podmínek stanovených těmito VOP.

7.6 Zákazník bere na vědomí, že Poskytovatel není odpovědný za bezpečnost, kvalitu a funkcionalitu produktů a služeb poskytovaných jinými osobami, zejména, nikoli však výlučně, poskytovatelů platebních služeb.

7.7 K Ceně laboratorních testů Poskytovatel připočítal příslušný Manipulační poplatek spolu s DPH v příslušné sazbě stanovené zákonem.

8. INFORMACE O VÝSLEDKU LABORATORNÍCH TESTŮ

8.1 Výsledek laboratorního testu bude Zákazníkovi poskytnutý a zpřístupněný v čase dodání výsledku (TAT), který je stanovený v Katalogu u jednotlivých Laboratorních testů a/nebo Balíku testů.

8.2 Zákazník bere na vědomí, že TAT je (i) uvedený v pracovních dnech; (ii) stanovený jako maximální doba dodání Výsledku konkrétního Laboratorního testu a/nebo Balíku testů; (iii) je počítaný od okamžiku odběru a registrace Vzorků v Odběrovém místě; (iv) ukončený okamžikem zpřístupnění Výsledku Zákazníkovi v Uživatelském účtu a tedy okamžikem, kdy má Zákazník možnost seznámit se s Výsledkem Laboratorního vyšetření na Webovém rozhraní.

8.3 Po vyšetření Vzorků a získání Výsledku bude Výsledek v rámci TAT Poskytovatelem zveřejněn na Webovém rozhraní a zpřístupněn výlučně Zákazníkovi prostřednictvím jeho Uživatelského účtu. Tímto okamžikem se Výsledek Laboratorního vyšetření považuje za oznámený Zákazníkovi, a to i v případě, kdy se o této skutečnosti nedozvěděl postupem podle článku 8.4 těchto VOP.

8.4 O zpřístupnění Výsledku bude Zákazník vždy upozorněn notifikační zprávou zaslanou Poskytovatelem na Přihlašovací e-mail Zákazníka bez zbytečného odkladu po zpřístupnění Výsledku podle článku 8.3 VOP. Bez ohledu na shora uvedené bude v případě tzv., kritického Výsledku, tj. výsledků/výsledcích Laboratorního vyšetření v kritických mezích (referenčních) hodnot, Zákazník telefonicky kontaktován pověřenými osobami Poskytovatelem a v případě, že se se Zákazníkem nepodaří telefonicky spojit, bude Zákazníkovi zasláno upozornění prostřednictvím sms a/nebo e-mailové komunikace.

8.5 V případě, kdy je Poskytovatel v prodlení s oznámením Výsledku podle článku 8.3 těchto VOP o více než 2 (dva) pracovní dny po uplynutí TAT pro konkrétní Laboratorní test a/nebo Balík testů, je Zákazník oprávněn požadovat od Poskytovatele slevu z Ceny laboratorních testů ve výši 30 % z ceny objednaného Laboratorního testu a/nebo Balíku testů, s oznámením jejichž Výsledků je Poskytovatel v prodlení (dále jen „Sleva“). Slevu je Zákazník povinen u Poskytovatele uplatnit písemně nejpozději do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne vzniku nároku Zákazníka na její uplatnění, jinak nárok na Slevu Zákazníkovi zaniká.

8.6 Zákazník bere na vědomí, že v případě porušení pokynů daných ze strany Poskytovatele týkajících se odběru a/nebo neposkytnutí, zamlčení nebo uvedení nepravdivých a neúplných informací a údajů týkajících se a/nebo souvisejících se zdravotním stavem Zákazníka/Třetí osoby, může být Výsledek testu nepřesný, zkreslený a nemusí mít vypovídající hodnotu.

8.7 Zákazník bere na vědomí, že samotné Výsledky Laboratorních testů mají výlučně informativní charakter, bez vypovídající hodnoty o celkovém zdravotním stavu Zákazníka/Třetí osoby, který je potřeba posuzovat vždy v širších souvislostech v návaznosti na celkový klinický obraz a anamnézu Zákazníka/Třetí osoby a nemohou být využity jako náhrada za kompletní odbornou lékařskou péči.

8.8 Zákazník bere na vědomí, že Poskytovatel Zákazníkovi/Třetí osobě neposkytuje interpretaci, popis, odborný výklad ani odbornou konzultaci k Výsledkům Laboratorního vyšetření.

8.9 Zákazník je za účelem konzultace Výsledku oprávněn využít doplňkové služby Interpretace výsledku. Tímto není dotčeno ustanovení článku 8.8 těchto VOP. Doplňková služba Interpretace výsledku je Zákazníkem hrazena přímo Poskytovateli (nad rámec Služby laboratorní diagnostiky). Zákazník však bere výslovně na vědomí, že Poskytovatel nenese odpovědnost za kvalitu, konečné provedení a výstupy z Interpretace výsledku. Své nároky vyplývající z využití služby Interpretace výsledku je Zákazník povinen uplatnit přímo u poskytovatele této služby, tj. společnosti uLékaře.cz Health Care, s.r.o.

8.10 Objednáním doplňkové služby Interpretace výsledku dle článku 8.9 těchto VOP a zaškrtnutím příslušného pole na Webovém rozhraní souhlasí Zákazník s automatickým přenesením svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo do webového rozhraní společnosti uLékaře.cz za účelem jednorázové registrace Zákazníka k využití služby Interpretace výsledků.

8.11 Výsledky Intepretace výsledku obdrží Zákazník ve lhůtách určených poskytovatelem této služby, tj. společností uLékaře.cz Health Care, s.r.o., na Zákazníkem uvedenou e-mailovou adresu. Zároveň jej příslušný pracovník poskytovatele služby Intepretace výsledku, či jiná jím pověřená osoba, může kontaktovat s nabídkou sjednání návštěvy lékaře.

9. REKLAMACE

9.1 Poskytovatel odpovídá za to, že jím poskytované Služby laboratorní diagnostiky a samotné Laboratorní vyšetření splňují veškeré platné standardy a požadavky na kvalitu požadovaného vyšetření, a to v návaznosti na typ a charakter požadovaného Laboratorního vyšetření.

9.2 Zákazník je oprávněn u Poskytovatele reklamovat:

a) kvalitu poskytované Služby laboratorní diagnostiky; a

b) správnost ceny vyúčtované za poskytnutí Služby laboratorního vyšetření a příslušného Manipulačního poplatku, pokud má Zákazník důvodné pochybnosti o tom, že Cena laboratorního vyšetření nebyla určena v souladu s Katalogem Poskytovatele a Manipulační poplatek v souladu s Objednávkou.

9.3 Zákazník je povinen uplatnit reklamaci u Poskytovatele bezodkladně poté, co zjistil vadu poskytnuté Služby laboratorní diagnostiky nebo nesprávnost vyúčtování ceny Služby laboratorního vyšetření a/nebo příslušného Manipulačního poplatku, nejpozději do 30 (třiceti) kalendářních dnů, jinak právo Zákazníka na reklamaci zaniká.

9.4 Reklamace může být uplatněna (i) písemně na adrese sídla Poskytovatele, nebo (ii) e-mailem na adrese klienti@unilabs.com, přičemž v rámci reklamace musí být vždy uvedeno alespoň číslo Objednávky, příp. Výsledku, a popis vytýkané vady. V případě, že reklamace nebude obsahovat některou z těchto náležitostí, nepovažuje se za řádně uplatněnou a lhůta dle článku 9.5 těchto VOP se neužije.

9.5 Po uplatnění reklamace Zákazníkem je Poskytovatel na žádost Zákazníka povinen vydat potvrzení o přijetí takové reklamace.

9.6 Po přijetí reklamace Poskytovatel bezodkladně prošetří její oprávněnost a v návaznosti na důvody a povahu reklamace rozhodne o způsobu a lhůtě jejího vyřízení. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ve lhůtě stanovené Poskytovatelem, ne delší než 30 (třicet) kalendářních dnů od uplatnění reklamace Zákazníkem podle těchto VOP.

9.7 Způsoby vyřízení reklamace:

a) při odstranitelných vadách poskytnutých Služeb laboratorní diagnostiky má Zákazník právo na jejich včasné, bezplatné a řádné odstranění;

b) při neodstranitelných vadách, zejména v případě neprovedení Laboratorního vyšetření z důvodů na straně Poskytovatele (ztráta, zničení Vzorků apod.) má Zákazník právo na:

ba) bezplatné provedení opakovaného Laboratorního vyšetření; nebo

bb) vrácení už zaplacené Ceny laboratorních vyšetření v plné výši spolu s příslušným Manipulačním poplatkem.

9.8 Volba způsobu vyřízení reklamace podle článku 9.7 těchto VOP náleží výhradně Poskytovateli.

9.9 O způsobu vyřízení reklamace informuje Poskytovatel Zákazníka e-mailem na Přihlašovací email.

10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

10.1 Odstoupení je možné provést pouze doručením oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně. Odstoupení musí být provedeno v písemné formě a zasláno (i) elektronicky na uvedený e-mail druhé Smluvní strany, nebo (ii) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu druhé Smluvní strany. Smluvní strany si výslovně sjednávají, že pokud některá ze Smluvních stran využije své právo odstoupit od Smlouvy, ať už sjednané dle Smlouvy, těchto VOP, nebo dle zákona, nejsou takovým odstoupením dotčeny nároky Smluvních stran, které vznikly do okamžiku účinnosti odstoupení od Smlouvy.

10.2 Poskytovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodů uvedených ve Smlouvě, těchto VOP nebo ze zákonných důvodů a také v případě, kdy Zákazník a/nebo Třetí osoba poruší jakoukoli povinnost vyplývající mu ze Smlouvy nebo těchto VOP, a to písemným oznámením o odstoupení doručeným Zákazníkovi na jeho Přihlašovací e-mail, přičemž Smlouva se ruší a zaniká okamžikem doručení odstoupení Poskytovatele Zákazníkovi.

10.3 Zákazník má právo od Smlouvy odstoupit výlučně z důvodů stanovených všeobecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky.

10.4 V případě odstoupení Poskytovatele od Smlouvy z důvodů na straně Zákazníka a/nebo Třetí osoby, se Cena laboratorního testu spolu s příslušným Manipulačním poplatkem uhrazená Zákazníkem Zákazníkovi nevrací, ale v plné výši propadá ve prospěch Poskytovatele. Právo Poskytovatele na náhradu škody v celém rozsahu vzniklé porušením povinnosti ze strany Zákazníka a/nebo Třetí osoby není tímto dotčeno.

11. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

11.1 Poskytovatel prohlašuje, že při poskytování Služeb laboratorní diagnostiky vynaloží maximální úsilí k tomu, aby Výsledky Laboratorních vyšetření, resp. klinické údaje obsažené ve Výsledcích Laboratorních vyšetření byly co nejpřesnější a nejúplnější a v souladu se zákonem. Poskytovatel však neodpovídá za případnou nepřesnost nebo neúplnost Výsledků, pokud je taková nepřesnost nebo neúplnost způsobena z různých objektivních důvodů nezávislých na vůli Poskytovatele.

11.2 Poskytovatel není odpovědný za částečné nebo úplné nesplnění svých závazků a povinností podle Smlouvy a/nebo VOP, je-li toto nesplnění způsobené okolnostmi, které nastaly nezávisle na vůli Poskytovatele a brání mu ve splnění jeho závazků, nelze-li vzhledem ke všem okolnostem rozumně předpokládat, že by Poskytovatel tyto okolnosti nebo jejich následky odvrátil nebo překonal, a že by v čase uzavření Smlouvy tyto okolnosti předvídal. V případě vzniku okolnosti vylučující odpovědnost se doba plnění smluvních závazků prodlouží o dobu rovnající se době trvání těchto okolností. Nemůže-li Poskytovatel splnit své závazky vzhledem k objektivním okolnostem spočívajícím v zásahu vyšší moci, oznámí tuto skutečnost Zákazníkovi nejpozději do 3 (tří) pracovních dní od jejich vzniku.

11.3 S výjimkou případů uvedených v článku 11.1 a 11.2 těchto VOP jsou si Smluvní strany vzájemně odpovědny za škody, které způsobí druhé Smluvní straně porušením Smlouvy a/nebo těchto VOP.

11.4 Zákazník se zavazuje, že bude Služby laboratorní diagnostiky využívat výlučně v souladu se všeobecně závaznými právními předpisy a těmito VOP. Zákazník není oprávněn využívat Služby laboratorní diagnostiky k jakýmkoli jiným účelům nebo jakýmkoli jiným způsobem, než stanovují tyto VOP.

11.5 Platforma cz.unilabs.online je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, patřícím Poskytovateli. Poskytovatel v rámci poskytování Služeb laboratorní diagnostiky podle těchto VOP poskytuje Zákazníkovi oprávnění platformu cz.unilabs.online využívat (poskytuje licenci) a to v podobě, v jaké je dostupná v daném konkrétním čase na Webovém rozhraní. Licence se poskytuje Zákazníkovi jako nevýhradní, na dobu trvání Smlouvy a výlučně za účelem použití platformy cz.unilabs.online v souladu s těmito VOP. Zákazník není oprávněn poskytnout sublicenci třetím osobám ani licenci převést na třetí osobu. Licence se Zákazníkovi podle tohoto odstavce VOP poskytuje bezplatně.

11.6 Zákazník se zavazuje, že nebude při využívání Služeb laboratorních diagnostiky:

a) neoprávněně zasahovat do práv třetích osob a práv Poskytovatele;

b) neoprávněně zasahovat do platformy Poskytovatele cz.unilabs.online, nebude se pokoušet získat přístup na cz.unilabs.online jiným způsobem, než k tomu určeným přihlášením přes Přihlašovací údaje podle těchto VOP; zejména nebude jakýmkoli způsobem rozmnožovat, kopírovat, šířit, reprodukovat, měnit nebo jinak neoprávněně zasahovat do platformy Poskytovatele cz.unilabs.online, souvisejících zdrojových kódů a dokumentace, pokud k tomu nebude výslovně oprávněn;

c) využívat platformu cz.unilabs.online a služby nabízené Poskytovatelem na cz.unilabs.online způsobem, který by jí mohl poškodit;

d) tajit, skrývat a falšovat svou totožnost.

11.7 Podmínky používání platformy cz.unilabs.online uvedené v článku 11.5 a 11.6 těchto VOP se přiměřeně užijí i na jiné nehmotné statky a práva zpřístupněné Poskytovatelem na Webovém rozhraní v rámci poskytování Služeb laboratorní diagnostiky podle těchto VOP (design, grafika, ochranné známky, loga apod.).

12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

12.1 Veškeré osobní údaje Zákazníka poskytnuté Poskytovateli při uzavírání Smlouvy (v rámci Objednávky), zakládání Uživatelského účtu a poskytování Služeb laboratorní diagnostiky jsou Poskytovatelem zpracovávány, uchovávány a zabezpečeny před zneužitím třetí osobou v souladu s příslušnými Právními předpisy o ochraně osobních údajů, zejména Obecným nařízením o ochraně osobních údajů a Zákonem o zpracování osobních údajů. Bližší informace o zpracování osobních údajů včetně informací o právech subjektů údajů v souvislosti se zpracováním jsou k dispozici na webu www.unilabs.cz/cs/gdpr v sekci dokumentů pro pacienty.

12.2 Poskytovatel, jako správce osobních údajů, tímto sděluje, že v souvislosti s uzavíráním Smlouvy a poskytováním Služeb laboratorní diagnostiky shromažďuje zejména následující osobní údaje o Zákazníkovi (příp. Třetí osobě, jíž je Zákazník zákonným zástupcem):

a) Identifikační údaje (jako je jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, rodné číslo/číslo pojištěnce nebo datum narození, údaje uvedené v příslušném dokladu totožnosti);

b) Kontaktní údaje (adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo);

c) Údaje o zdravotním stavu (vzorky biologického materiálu a jejich rozbor, Výsledek vyšetření, nezbytné údaje o zdravotním stavu, které mohou mít vliv na poskytnutí Služeb laboratorní diagnostiky).

12.3 Poskytovatel dále sděluje, že ke shromažďování a zpracování výše uvedených osobních údajů dochází zejména za účelem uzavření Smlouvy a poskytnutí Služeb laboratorní diagnostiky. Tyto údaje mohou být dále zpracovávány také za účelem plnění zákonných povinností Poskytovatele, zejména v souvislosti s jejich předáváním příslušným orgánům veřejné moci (např. povinnost informovat příslušnou Krajskou hygienickou stanici a ÚZIS). Rovněž Poskytovatel může tyto údaje využít za účelem jeho oprávněného zájmu, a to k nabízení stejných či dalších služeb Poskytovatele.

12.4 Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se Zákonem o zdravotních službách a dalšími právními předpisy na ochranu veřejného zdraví.

12.5 Příjemcem osobních údajů jsou mimo příslušných orgánů veřejné moci (či jiných osob stanovených příslušnými obecně závaznými právními předpisy) také smluvní partneři Poskytovatele podílející se na zpracování těchto údajů, a to na základě příslušných smluv o zpracování osobních údajů. Mezi tyto smluvní partnery patří zejména společnosti náležející do Skupiny Unilabs a v omezeném rozsahu (pouze v rozsahu kontaktních údajů Zákazníka) také společnost ComGate Payments, a.s., se sídlem Gočárova třída 1754/48b, 500 02 Hradec Králové, IČO: 279 24 505, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. B 3755 (provozovatel Platební brány). Příjemci osobních údajů mohou být také provozovatelé Odběrových míst ve smluvním vztahu s Poskytovatelem.

12.6 Objednáním doplňkové služby Interpretace výsledku dle článku 8.9 těchto VOP a zaškrtnutím příslušného pole na Webovém rozhraní souhlasí Zákazník s automatickým přenesením svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo do webového rozhraní společnosti uLékaře.cz za účelem jednorázové registrace Zákazníka pro využití služby Interpretace výsledků. Zákazník bere na vědomí, že přenesením údajů se správcem těchto osobních údajů stává společnost uLékaře.cz Health Care, s.r.o., přičemž Poskytovatel není nadále v rozsahu plnění služby Interpretace výsledku za jejich ochranu odpovědný.

12.7 Zákazník je povinen informovat Poskytovatele o změně poskytnutých osobních údajů.

12.8 V případě potřeby se ve věci zpracování a ochrany osobních údajů lze na Poskytovatele, jakožto správce osobních údajů, obrátit na kontaktech uvedených na webových stránkách www.unilabs.cz/cs/gdpr nebo prostřednictvím e-mailové adresy pověřence Poskytovatele po ochranu osobních údajů: dpo@unilabs.com.

13. DÁRKOVÉ POUKAZY

13.1 Poskytovatel nabízí následující druhy dárkových poukazů:

a) dárkový poukaz na konkrétní typ Laboratorního testu a/nebo Balíku testů (dále jen „Dárkový poukaz na test“), jehož platnost je 3 (tři) měsíce od jeho zakoupení na Webovém rozhraní;

b) dárkový poukaz v určité peněžité hodnotě vyjádřené v Kč (dále jen „Dárkový poukaz na platbu“), jehož platnost je 6 (šest) měsíců od jeho zakoupení na Webovém rozhraní.

13.2 V případě neuplatnění dárkového poukazu podle těchto VOP ve lhůtách dle článku 13.1 těchto VOP, poukaz pozbývá platnosti a není možné jej použít, vyměnit, jeho platnost prodloužit a ani jinak refundovat. Uplatněním dárkového poukazu se rozumí okamžik provedení závazné Objednávky Laboratorních vyšetření na Webovém rozhraní podle těchto VOP s použitím dárkového poukazu. V případě Dárkového poukazu na platbu musí být ve lhůtě platnosti poukazu uplatněna celá jeho peněžitá hodnota, v opačném případě nevyčerpaná peněžitá hodnota poukazu propadne.

13.3 Dárkové poukazy nelze vyměnit za hotovost.

13.4 Dárkové poukazy není možné použít zpětně na již vytvořené Objednávky.

13.5 Poskytovatel nenese odpovědnost za ztrátu, poškození ani zničení dárkového poukazu. V případě vymazání, ztráty nebo zničení dárkového poukazu před jeho použitím nelze takový dárkový poukaz opětovně vygenerovat.

13.6 Nákup Dárkových poukazů je možné vykonat výlučně přes Webové rozhraní po registraci a vytvoření Uživatelského účtu a/nebo po přihlášení do svého již existujícího Uživatelského účtu za podmínek stanovených těmito VOP.

13.7 Nákup Dárkového poukazu na test:

a) Zákazník si v rámci nákupního procesu Laboratorního vyšetření zvolí formu nákupu označenou jako „Jako dárkový poukaz“, který ho přesměruje přímo do nákupního košíku. Po zaplacení zvoleného Laboratorního vyšetření prostřednictvím Platební brány podle těchto VOP, bude Poskytovatelem vydán a na Přihlašovací e-mail Zákazníka bezodkladně zaslán elektronický Dárkový poukaz na test s unikátním kódem, který bude posléze možné uplatnit jeho držitelem výlučně na Webovém rozhraní za podmínek stanovených těmito VOP. Zákazníkovi bude na jeho Přihlašovací e-mail postupem v souladu s článkem 5.15 těchto VOP zaslána elektronická faktura – daňový doklad o úhradě Dárkového poukazu na test.

b) Poskytovatel si vyhrazuje právo určit a měnit nabídku Laboratorních vyšetření, které si Zákazník může zakoupit ve formě Dárkového poukazu na test, přičemž tato změna nebude mít vliv na již zakoupené Dárkové poukazy na test.

13.8 Nákup Dárkového poukazu na platbu:

a) Dárkové poukazy na platbu v různých peněžních hodnotách, které určí Poskytovatel, jsou dostupné na Webovém rozhraní v online Katalogu Laboratorních vyšetření označených záložkou „Testy“ v kategorii „Dárkové poukazy“. Po výběru Dárkového poukazu na platbu v konkrétní peněžní hodnotě a zaplacení této hodnoty poukazu Zákazníkem prostřednictvím Platební brány za podmínek stanovených těmito VOP, bude Poskytovatelem vydán a Zákazníkovi na jeho Přihlašovací e-mail bezodkladně zaslán elektronický Dárkový poukaz na platbu s unikátním kódem, který bude možné uplatnit jeho držitelem výlučně na Webovém rozhraní za podmínek stanovených těmito VOP. Hodnota zakoupeného Dárkového poukazu na platbu představuje výši částky zaplacené Zákazníkem. Zákazníkovi bude na jeho Přihlašovací e-mail postupem v souladu s článkem 5.15 těchto VOP zaslána elektronická faktura – daňový doklad o úhradě Dárkového poukazu na test.

b) Poskytovatel si vyhrazuje právo měnit nabídku Dárkových poukazů na platbu, přičemž tato změna nebude mít vliv na již zakoupené Dárkové poukazy na platbu.

13.9 Uplatnění Dárkového poukazu na test:

a) Držitel Dárkového poukazu na test vyhledá v Katalogu Laboratorních vyšetření označených na Webovém rozhraní záložku „Testy“ konkrétní Laboratorní test a/nebo Balík testů, na který má být vydán dárkový poukaz a následně po výběru Odběrového místa a termínu Rezervace odběru, klikne na odkaz „Přidat do košíku“. V košíku do pole „Slevový kód“ zadá Zákazník unikátní kód uvedený na jeho Dárkovém poukazu na test, který po jeho uplatnění automaticky v nákupním košíku odečte Cenu laboratorního vyšetření spolu s případným Manipulačním poplatkem, na které se dárkový poukaz vztahuje.

b) Dárkový poukaz na konkrétní typ Laboratorního vyšetření je možné použít pouze jednorázově. Zakoupený Dárkový poukaz na test představuje v okamžiku jeho uplatnění 100% úhradu konkrétního Laboratorního vyšetření bez ohledu na jeho aktuální cenu uvedenou na Webovém rozhraní. Případná změna ceny Laboratorního vyšetření v období mezi zakoupením Dárkového poukazu na test a jeho uplatněním, resp. provedením Laboratorního vyšetření nemá vliv na již zakoupený Laboratorní test a/nebo Balíky testů prostřednictvím Dárkového poukazu na test. Zákazník z tohoto důvodu nemá právo na vrácení rozdílu v ceně a zároveň nemá povinnost doplatit rozdíl v ceně.

c) V případě, že v době platnosti Dárkového poukazu na test nebude možné z důvodů na straně Poskytovatele konkrétní Laboratorní test a/nebo Balík testů provést, bude Zákazníkovi poskytnuta kompenzace ve formě slevového poukazu vydaného mu Poskytovatelem v hodnotě ceny původně zakoupeného Laboratorního vyšetření (dále jen „Slevový poukaz“). V takovém případě je držitel nepoužitelného Dárkového poukazu na test povinen kontaktovat Poskytovatele elektronicky na adrese klienti@unilabs.com nebo telefonicky na čísle 800 737 383, a to nejpozději do skončení platnosti nepoužitelného Dárkového poukazu na test, který není možné použít z důvodů vzniklých na straně Poskytovatele. Platnost Slevového poukazu jsou 3 (tři) měsíce od jeho poskytnutí Zákazníkovi.

13.10 Uplatnění Dárkového poukazu na platbu:

a) Dárkový poukaz na platbu představuje odpovídající peněžní hodnotu vyjádřenou v Kč, kterou může jeho držitel využít jako platidlo při realizaci úhrady za objednané Laboratorní vyšetření objednaného výlučně na Webovém rozhraní, a to maximálně do výše celkové hodnoty Dárkového poukazu na platbu.

b) Držitel uplatní Dárkový poukaz na platbu v rámci nákupního procesu na Webovém rozhraní při objednávce vybraných Laboratorních vyšetření, zadáním unikátního kódu Dárkového poukazu na platbu v košíku, a to v poli označeném jako „Slevový kód“. Následně se automaticky po zaškrtnutí pole „Uplatnit“ Zákazníkovi odečte hodnota Dárkového poukazu na platbu z hodnoty Objednávky v košíku, kterou se rozumí Cena objednaného Laboratorního vyšetření s příslušným Manipulačním poplatkem.

c) Je-li hodnota Objednávky při nákupu Laboratorního vyšetření nižší než hodnota uplatněného Dárkového poukazu na platbu, bude tento poukaz (se stejným kódem) možné uplatnit na Webovém rozhraní opakovaně v nevyčerpané části jeho peněžní hodnoty, a to až do úplného vyčerpání hodnoty tohoto dárkového poukazu.

d) Je-li hodnota Objednávky při nákupu Laboratorního vyšetření vyšší než hodnota uplatněného Dárkového poukazu na platbu, rozdíl mezi hodnotou Objednávky a hodnotou Dárkového poukazu na platbu je Zákazník povinen uhradit prostřednictvím Platební brány, na kterou bude automaticky přesměrován.

14. ŘEŠENÍ SPORŮ

14.1 Pro případy mimosoudního řešení sporů mezi Poskytovatelem a Zákazníkem v případě vadného plnění ze strany Poskytovatele či stížností na kvalitu Služeb laboratorní diagnostiky stanovil Poskytovatel níže uvedenou kontaktní e-mailovou adresu: cz.kvalita@unilabs.com. Tím není dotčeno právo Zákazníka reklamovat poskytnutou Službu laboratorní diagnostiky v sídle Poskytovatele či písemně distančním způsobem prostřednictvím datové schránky či doručením písemnosti osobně či poskytovatelem poštovních služeb do sídla Poskytovatele.

14.2 Poskytovatel a Zákazník sjednávají, že případné spory vyplývající ze Smlouvy, které nebudou vyřešeny mimosoudně smírnou cestou, budou předloženy věcně a místně příslušnému soudu České republiky.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1 Tyto VOP jsou účinné a závazné ode dne jejich zveřejnění na Webovém rozhraní Poskytovatele, není-li ve VOP uvedeno pozdější datum. Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce.

15.2 Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto VOP, jakož i jiné dokumenty, na které tyto VOP odkazují, bez předcházejícího souhlasu Zákazníka jednostranně měnit. Na Zákazníka se vztahují VOP

a dokumenty uvedené v předcházející větě platné v době odeslání jeho Objednávky Poskytovateli.

15.3 Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy si hradí Zákazník sám.

15.4 Každý Zákazník má právo kontaktovat Poskytovatele na klienti@unilabs.com za účelem řešení funkčnosti Webového rozhraní, a to zejména v případě nedostupnosti a nefunkčnosti určité služby na Webovém rozhraní a/nebo v případě, kdy nedošlo ke zpracování platební operace nebo došlo k výskytu jiného problému při používání Platební brány.

15.5 Není-li v těchto VOP uvedeno jinak, jakýkoli dokument (dále jen „Písemnost“) se považuje za doručený, pokud je adresátovi doručený osobně nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb doporučenou zásilkou nebo kurýrem na adresu oznámenou adresátem před odesláním dokumentu adresátovi nebo prostřednictvím datové schránky. Za den doručení Písemnosti se považuje i (i) den, kdy adresát odmítne převzít doručovanou Písemnost, nebo (ii) den, v který marně uplyne lhůta pro převzetí uložené poštovní zásilky, nebo (iii) v den, kdy je Písemnost doručovaná poskytovatelem poštovních služeb Smluvní straně vrácena odesílateli pro nemožnost doručení adresátovi, nebo (iv) v případě datové schránky okamžikem přihlášení se adresáta do datové schránky nebo v případě, že se adresát do datové schránky nepřihlásí, tak uplynutím 10. (desátého) dne po dni, ve kterém byla Písemnost do datové schránky doručena. Za písemnou formu se pro účely těchto VOP a Smlouvy považuje i oznámení provedené prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu Poskytovatele:klienti@unilabs.com nebo oznámení na Přihlašovací e-mail Zákazníka.

Toto znění VOP je platné a účinné ode dne 11.9.2023.